Privacy Policy

Kabaal (handelend namens Veur de Bakker) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kabaal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen zijn beschreven in deze Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Kabaal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Kabaal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kabaal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Kabaal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratievoor maximaal 7 jaar

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door Kabaal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinde;
– Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kabaal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adres

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen en/of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Stichting Kabaal
Woertmansweg 24
7437 PK Bathmen
info@kabaal.com


Cookies

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw computer wordt gestuurd, zodra u een website bezoekt. Kabaal.com maakt gebruik van deze cookies.

Waar worden cookies voor gebruikt?
Eigenlijk zorgen cookies ervoor dat u onze website optimaal en zo prettig mogelijk kunt ervaren. De instellingen van uw bezoek worden onthouden, waardoor u dus nooit dezelfde informatie hoeft op te geven of te ontvangen.

Hoe lang blijven cookies opgeslagen?
De meeste cookies die worden gebruikt op www.kabaal.com, verdwijnen zodra u de browser afsluit. Maar er zijn ook cookies die enkele dagen tot wel jaren blijven opgeslagen. Natuurlijk kunt u die zelf op ieder gewenst moment uit uw browserinstellingen verwijderen.

Afmelden of verwijderen van cookies
In de meeste browsers, vindt u onder de “help-knop” meer informatie over hoe u de instellingen van uw browser met betrekking tot cookies kunt wijzigen. Daarbij moet u wel rekening houden met het feit dat veel websites niet optimaal kunnen functioneren zonder cookies.